Όροι χρήσης

Το www.sugarpod.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο ανήκει στoν Κωνσταντίνο Παγώνη του Νικολάου και λειτουργεί ως ατομική επιχείρηση, με τον διακριτικό τίτλο “sugarpod”, με ΑΦΜ 033658698 και έδρα στο Δήμο Αθηνών και επί της οδού Ολοφύτου 4, τηλ. επικοινωνίας 6976518757.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο των παρεχομένων μέσω του δικτυακού τόπου www.sugarpod.gr προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελούν το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ της ως άνω επιχείρησης, εφεξής καλούμενης στο παρόν χάριν συντομίας «η επιχείρηση» και των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της.

 Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα ή/και πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την επιχείρηση, σας καλούμε να συμβουλευθείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους κάτωθι όρους, διότι από την όποια περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι συγκατατίθεστε και συναινείτε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να απέχετε από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης είναι απολύτως εναρμονισμένοι και συμβατοί με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες, τους οποίους η επιχείρηση τηρεί και επιβάλλει κατά την παροχή των υπηρεσιών της και για την εν γένει  λειτουργία της.

Η επιχείρηση διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των παρόντων όρων χρήσης στο μέτρο που δεν αφορούν νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις ή άλλες ρυθμίσεις απορρέουσες από κανόνες αναγκαστικού δικαίου, οι δε χρήστες/επισκέπτες/πελάτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν το περιεχόμενό τους για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας με τα ως άνω συνεπάγεται την άρση της ευθύνης της επιχείρησης σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WWW.SUGARPOD.GR

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.sugarpod.gr και η πραγματοποίηση οποιαδήποτε συναλλαγής με αυτό (π.χ. Δημιουργία Καταστήματος, Δημιουργία Λογαριασμού, Αγορά Προϊόντων κτλ) επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τους ορισμούς του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Διαφορετικά κάθε συναλλαγή με την επιχείρηση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και κανένα αποτέλεσμα δεν δύναται να παράγει.

Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.sugarpod.gr και τις εν γένει τις υπηρεσίες του, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

Απαγορεύεται οι Δημιουργοί, Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας www.sugarpod.gr, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Δημιουργό, Καταναλωτή, Χρήστη και Επισκέπτη ή να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης (ii) να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν ή να δοκιμάσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, (iv) να στέλνουν αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η επιχείρηση θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των Αστυνομικών ή άλλων αρμοδίων Αρχών για τον εντοπισμό και την δίωξη εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ YΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ WWW.SUGARPOD.GR 

Στη δημιουργία καταστήματος εντός της δικτυακής τοποθεσίας www.sugarpod.gr μπορεί να προβεί κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά τις διατάξεις του ελληνικού αστικού κώδικα, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο/εταιρεία οποιαδήποτε μορφής, νομίμως υφιστάμενο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που πρόθεση έχουν να προβάλλουν και πωλήσουν τα προϊόντα τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη δημιουργία shop θα καλούνται στους παρόντες όρους χάριν συντομίας «ο δημιουργός».

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από τους δημιουργούς μέσω του www.sugarpod.gr, πρέπει να είναι χειροποίητα.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των προϊόντων που προβάλλονται και διατίθενται μέσω του www.sugarpod.gr οφείλουν να είναι άριστης ποιότητας με αποτέλεσμα τη διάρκεια στο χρόνο των εν λόγω προϊόντων. Ο δημιουργός μπορεί να διαθέσει προς πώληση συγκεκριμένα προϊόντα που υπάγονται στις εξής κατηγορίες: αξεσουάρ, είδη σπιτιού, εκδηλώσεις, εποχιακά, κοσμήματα, τέχνη, ρούχα, τυποποιημένα προϊόντα καθώς και συναφή και παρεμφερή με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατασκευασμένα ή σχεδιασμένα από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κτλ).

Για τη δημιουργία, χορήγηση κωδικών και διατήρηση σε ενεργή κατάσταση ηλεκτρονικού υποκαταστήματος στο www.sugarpod.gr, κάθε δημιουργός οφείλει στην επιχείρηση ως αντάλλαγμα – συνδρομή, το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ πλέον του εκάστοτε ισχύοντος Φ.Π.Α., ανά δύο έτη λειτουργίας.

Οι κωδικοί που θα χορηγηθούν στον δημιουργό προκειμένου για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υποκαταστήματος, θα ανήκουν αποκλειστικά στον ίδιο.

Ρητώς απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση σε τρίτο για την προβολή και διάθεση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος του δημιουργού.

Κάθε δημιουργός δικαιούται να διατηρεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στη διαδικτυακή τοποθεσία www.sugarpod.gr και μέσω αυτού να διαθέτει προς πώληση μέχρι και σαράντα (40) προϊόντα.

Επισημαίνεται ρητώς ότι η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα για αναπροσαρμογή των ανωτέρω.

Η τιμολόγηση των προς πώληση προϊόντων γίνεται με κοινή συμφωνία της επιχείρησης και του δημιουργού και πρέπει να είναι η ίδια στην περίπτωση που το ίδιο προϊόν διατίθεται και μέσω άλλων ιστότοπων.

Ως αντάλλαγμα για το σύνολο των παρεχόμενων από την επιχείρηση υπηρεσιών υποστήριξης για την προβολή και τη διάθεση των προϊόντων του, κάθε δημιουργός θα καταβάλει στην επιχείρηση ποσοστό επί των πωλήσεων, το οποίο θα συμφωνείται σε επί μέρους ιδιωτικά συμφωνητικά που θα συνάπτονται μεταξύ της επιχείρησης και κάθε δημιουργού.

Η επιχείρηση δύναται να αποδίδει τα κέρδη από τις πωλήσεις στους δημιουργούς κάθε μήνα ή κατ’ αποκοπήν κατόπιν συμφωνίας.

Προκειμένου να δοθεί η έγκριση στο δημιουργό για τη λειτουργία υποκαταστήματος  στο www.sugarpod.gr, κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εγγραφεί στο διαδικτυακό τόπο του www.sugarpod.gr, όπου θα του ζητηθούν τα εξής στοιχεία: α) ονοματεπώνυμο, β) επωνυμία τυχόν υφιστάμενης εταιρείας και διακριτικός της τίτλος, γ) διεύθυνση, δ) τηλέφωνο επικοινωνίας, ε) ηλεκτρονική διεύθυνση, στ) σύντομο βιογραφικό και ζ)  σύντομη περιγραφή των προϊόντων που θα προωθούνται προς πώληση στο ηλεκτρονικό του υποκατάστημα.

Mετά την εγγραφή ο ενδιαφερόμενος δημιουργός θα ακολουθήσει τη διαδικασία, όπως υποδεικνύεται από το site. Επισημαίνεται ότι προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τη χορήγηση κωδικών για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υποκαταστήματος από την επιχείρηση στο δημιουργό και την ενεργοποίησή του, απαιτείται η αποστολή φωτογραφικού υλικού των προς πώληση προϊόντων (φωτογραφίες σε μορφή jpg, τετράγωνες, 600 * 600 έως 1000 * 1000 px σε άσπρο φόντο) και σύναψη έγγραφης συμφωνίας με την επιχείρηση, στην οποία θα προβλέπονται όλοι οι όροι της συνεργασίας.

Η επιχείρηση διατηρεί κατ’ αποκλειστικότητα και στο ακέραιο το δικαίωμα της επιλογής των δημιουργών που θα λειτουργήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα στο www.sugarpod.gr, με κριτήρια την υψηλή αισθητική και ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων.  Η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης λειτουργίας υποκαταστήματος στο www.sugarpod.gr εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης και θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήριά της.

Σε κάθε περίπτωση μετά την έγκριση δημιουργίας ηλεκτρονικού υποκαταστήματος στο www.sugarpod.gr και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, κάθε δημιουργός οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με τα ειθισμένα όρια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και να αποφεύγει τη διάθεση προϊόντων που περιέχουν απεικονίσεις ή σύμβολα που προκαλούν την κοινή γνώμη ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη.

Κάθε δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει το www.sugarpod.gr  και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού του υποκαταστήματος σε αυτό, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαγορεύεται όμως ρητώς στους δημιουργούς να διαθέτουν μέσω του ηλεκτρονικού τους καταστήματος στους επισκέπτες/κοινό/πελάτες προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email  κλπ), ωστόσο επιτρέπεται να ενημερώνουν για την τυχόν ύπαρξη φυσικού τους καταστήματος.

Για όλα τα ως άνω καθώς και για ειδικότερες ρυθμίσεις και συμφωνίες που θα διέπουν τη σχέση του δημιουργού με την επιχείρηση και το www.sugarpod.gr, κάθε δημιουργός μετά την αρχική έγκριση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού του υποκαταστήματος υποχρεούται στη σύναψη ιδιαίτερου έγγραφου ιδιωτικού συμφωνητικού με την επιχείρηση, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των όρων και των κανόνων που θα ρυθμίζουν τη σχέση/συνεργασία του δημιουργού με το www.sugarpod.gr και την επιχείρηση.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία ενός καταστήματος όταν ο δημιουργός δεν συμμορφώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παρόν, χωρίς παράλληλα να έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό που είχε καταβληθεί για το άνοιγμα και λειτουργία αυτού.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η απλή περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.sugarpod.gr δεν απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού. Δημιουργία λογαριασμού απαιτείται για την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η δημιουργία λογαριασμού στο www.sugarpod.gr είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του καθώς και για να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό υποκατάστημα.

Προκειμένου να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό στο www.sugarpod.gr, ως επισκέπτης/πελάτης ή δημιουργός υποχρεούστε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν καθώς και να διατηρείτε αυτά ενημερωμένα, πλήρη και αληθή. Σας παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μη χρειάζεται να τα καταχωρείτε σε κάθε είσοδό σας στο σύστημα και σε κάθε συναλλαγή σας.  Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά emails.

Ο δικτυακός τόπος www.sugarpod.gr παρέχει στους xρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει οριστεί (πλέον χρήστης), θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον δικτυακό τόπο www.sugarpod.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Ο δικτυακός τόπος www.sugarpod.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει και καταργήσει λογαριασμούς εάν διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να επιχειρήσει να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών εγγραφής ή εάν ένας Χρήστης εκτός Ελλάδος δηλώνει ότι είναι Χρήστης Ελλάδος ή εάν διακόπτει τη λειτουργία της Δικτυακής Τοποθεσίας ή της υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο.

 5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε απλός επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.sugarpod.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Κατά την περιήγησή σας στις σελίδες του www.sugarpod.gr και προκειμένου να καταστείτε μέλη του ή να σας παρασχεθούν κάποιες από τις διατιθέμενες υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για ό, τι νέο, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ).

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε   οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.sugarpod.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sugarpod.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του και τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή μετά από σχετική έγγραφη αίτησή σας.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει μέσα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 – 13 του Ν. 2472/1997.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του www.sugarpod.gr η επιχείρηση δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

Το www.sugarpod.gr επιτρέπει σε όσους έχουν εγγραφεί, έχοντας δώσει προσωπικά τους στοιχεία, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό. Oι εγγεγραμμένοι χρήστες του www.sugarpod.gr υποχρεούνται να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία τους καθώς και να διατηρούν αυτά ενημερωμένα, πλήρη και αληθή.

6. COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο και συγκρατούν τυχόν ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε.

Τα cookies βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση μια αναβάθμιση του περιεχόμενου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και τις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου.

Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, των καταναλωτών ή και επισκεπτών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

6α. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείσθε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Oδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “help”, “tools”, “edit” του προγράμματος περιήγησης.

Τυχόν άρνηση αποδοχής του cookie από τον επισκέπτη δεν απαγορεύει την περιήγηση στην ιστοσελίδα, ωστόσο ενδέχεται να προκαλέσει μερική δυσλειτουργία ή/και μη σωστή προβολή όλων των επί μέρους ενοτήτων.

Η εγγραφή του επισκέπτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα www.sugarpod.gr συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή της εγκατάστασης και χρήσης των cookies από την ιστοσελίδα www.sugarpod.gr

6β. Αλλαγές στη χρήση των cookies

Κάθε αλλαγή της παρούσας πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή.

6γ. Παροδικά και επίμονα cookies

Kατά την είσοδο του χρήστη στον προσωπικό του λογαριασμό που διατηρεί στην ιστοσελίδα www.sugarpod.gr το σύστημα αυτόματα εγκαθιστά παροδικό cookie στο φυλλομετρητή του επισκέπτη με σκοπό τη διατήρηση της σύνδεσης έως ότου ο χρήστης αποσυνδεθεί ή κλείσει το φυλλομετρητή, όπου και το cookie διαγράφεται αυτόματα.

Εάν κατά τη διαδικασία εισόδου του επισκέπτη στο λογαριασμό του επιλέξει «να με θυμάσαι» (remember me) το σύστημα εγκαθιστά επιπρόσθετο επίμονο cookie, το οποίο παραμένει στον φυλλομετρητή του επισκέπτη έως ότου εκείνος το διαγράψει.

6δ. Εγκατάσταση cookies τρίτων

Η ιστοσελίδα www.sugarpod.gr επιτρέπει μόνο στην Google Analytics να εγκαθιστά cookies στον φυλλομετρητή του πελάτη με σκοπό την ανάγνωση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας www.sugarpod.gr και την ανάλυση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών.

Στην περίπτωση όπου μέσω της ιστοσελίδας www.sugarpod.gr εισέρχεσθε σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε σε φορείς κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί τόποι ή φορείς ενδέχεται να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις κάνετε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο. Τα cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου του www.sugarpod.gr και διέπονται από την εκάστοτε πολιτική του αντίστοιχου δικτυακού τόπου.

7. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sugarpod.gr, δεν ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν προϊόντα των συνεργαζόμενων με την επιχείρηση δημιουργών, οι οποίοι επιθυμούν να προβάλουν και διαθέσουν τα προϊόντα τους μέσω του www.sugarpod.gr και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει η επιχείρηση για αυτά. Η αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των πωλούμενων προϊόντων καθώς και για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή την παρασκευή τους, ανήκει στους δημιουργούς τους.

Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση πρέπει να είναι χειροποίητα. Ο δημιουργός μπορεί να διαθέσει προς πώληση συγκεκριμένα χειροποίητα προϊόντα που υπάγονται στις εξής κατηγορίες: αξεσουάρ, είδη σπιτιού, εκδηλώσεις, εποχιακά, κοσμήματα, τέχνη, ρούχα, τυποποιημένα προϊόντα, καθώς και συναφή και παρεμφερή με τα ανωτέρω εμπορεύματα, κατασκευασμένα ή σχεδιασμένα από κάθε είδους υλικό (μέταλλο, δέρμα, ύφασμα κτλ).

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του www.sugarpod.gr δεν αποτελούν προϊόντα εγκλήματος ή όποιας παράνομης συμπεριφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση το www.sugarpod.gr ουδεμία ευθύνη φέρει δεδομένου ότι τα προϊόντα που προβάλλονται διατίθενται προς πώληση μέσω του δικτυακού τόπου www.sugarpod.gr δεν ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης.

Κάθε πώληση προϊόντος που επιτυγχάνεται μέσω ιδιωτικής επικοινωνίας μεταξύ δημιουργών/προμηθευτών και καταναλωτών, η οποία παρακάμπτει τη διαμεσολάβηση της επιχείρησης απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης πώλησης προϊόντος κατόπιν μιας τέτοιας επικοινωνίας, η επιχείρηση απαλλάσσεται από οιαδήποτε ευθύνη και διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί, ενώ δύναται ακόμη να διακόψει τη συνεργασία με τον δημιουργό/προμηθευτή, καταργώντας το ηλεκτρονικό του κατάστημα ή αφαιρώντας τις αναρτήσει των προϊόντων του από τον διαδικτυακό της τόπο.

Κάθε δημιουργός φέρει την ευθύνη να ενημερώνει με ακρίβεια τους χρήστες/καταναλωτές και την επιχείρηση, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση καθώς και για τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας των προϊόντων, με σχετική αναφορά κάτω από την περιγραφή του προϊόντος.

Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν στα προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες.

Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση εκ μέρους των δημιουργών/προμηθευτών, οφείλει να γίνει κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των χρηστών/καταναλωτών.

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολικό τίμημα που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτό περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως καταναλωτής.

Για να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος μέσω του www.sugarpod.gr, μπορείτε να  εισάγετε αρχικά τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο λογαριασμό σας ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό αν είστε νέος χρήστης.

Το www.sugarpod.gr σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα παραγγελίας και αγοράς προϊόντος, χωρίς άνοιγμα λογαριασμού (υπηρεσία guest checkout). Mε αυτόν τον τρόπο τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε δεν θα αποθηκευθούν για ενδεχόμενη μελλοντική παραγγελία σας, ούτε θα έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού παραγγελιών.

Είτε επιλέξετε τη δημιουργία και χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού, είτε επιλέξετε το guest checkout, επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας και θα σας ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία του προϊόντος υποχρεούστε όπως ενημερώνεστε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε καθώς η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα.

H αποστολή των προϊόντων της εκάστοτε παραγγελίας θα γίνεται εντός του προβλεπόμενου διαστήματος που έχει οριστεί ως χρόνος προετοιμασίας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει επιβεβαίωση της εξόφλησης της παραγγελίας.

Αν πρόκειται για πληρωμή μέσω Paypal η επιβεβαίωση γίνεται αυτόματα. Στην περίπτωση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό η επιχείρηση θα διαπιστώνει την κατάθεση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να ενεργεί την αποστολή των προϊόντων, ενώ στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή η εξόφληση θα γίνεται κατά την παράδοση των προϊόντων.

Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωσή της από το www.sugarpod.gr, για την οποία ενημερώνεστε με έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της παραγγελίας ή τη δημιουργία λογαριασμού.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες προϊόντων από το καλάθι σας.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, το www.sugarpod.gr  διαθέτει υπηρεσία ακύρωσής της. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται στον καταναλωτή μέχρι τη στιγμή που δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για την εκκίνηση της προετοιμασίας της παραγγελίας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να είναι ολική ή μερική και γίνεται με αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του support@sugarpod.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 218 218 9917 και 210 63 93 482.

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές μπορούν να διενεργούνται με κατάθεση στον υποδεικνυόμενο από το www.sugarpod.gr τραπεζικό λογαριασμό, με αντικαταβολή και μέσω Viva Wallet. Τα όποια έξοδα προκύπτουν κατά την πληρωμή (τραπεζικά έξοδα κτλ.) επιβαρύνουν τον πελάτη.

11. ΤΡΟΠΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

11.1. Εφόσον υποβάλλετε την παραγγελία σας, το προϊόν δύναται να σας αποσταλεί με δική σας δαπάνη μέσω της ΕΛΤΑ-Courier, με την οποία συνεργάζεται αποκλειστικά το SUGARPOD με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας της διαδικασίας αποστολής καθώς και της χαμηλότερης δυνατής τιμής προς εξυπηρέτηση των xρηστών/καταναλωτών. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχετε υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας με μοναδική εξαίρεση όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3 του παρόντος. Το κόστος αποστολής για αποστολές προϊόντων που δεν ξεπερνούν τα δύο (2) κιλά εντός Ελλάδας ανέρχεται στα 3,17 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση, που το βάρος του προϊόντος ξεπερνά τα δύο (2) κιλά, τότε και για κάθε επιπλέον κιλό, στο παραπάνω κόστος προστίθενται 0.73 πλέον Φ.Π.Α. Στις περιπτώσεις, που η πληρωμή της παραγγελίας έχει οριστεί να γίνει με αντικαταβολή στο αρχικό κόστος αποστολής (3,90 ευρώ), προστίθενται 2,44 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

11.2 Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Κυριακής και αργιών. Το κόστος αποστολής είναι το ίδιο για αποστολές εντός Ελλάδας και κυμαίνεται μόνο ανάλογα με το βάρος και το μέγεθος του δέματος. Θα γνωρίζετε πάντα το κόστος αποστολής πριν από την τελική χρέωση της παραγγελίας σας.

11.3 Αποστολές που θα πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας η χρεώση ανέρχεται στα 15€.

11.4 Ο απαιτούμενος χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη εξαιτίας α. της διαθεσιμότητας του παραγγελθέντος προϊόντος, β. το χρόνο προετοιμασίας του και γ. λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ). Αναφορικά με την περίπτωση (γ) θα ενημερώνεστε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να δηλώσετε εάν επιθυμείτε υπ’ αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Για τις περιπτώσεις (α) και (β) ενημερώνεστε στην αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος κατά την παραγγελία.

11.5 Η υπογραφή στο σχετικό έντυπο παραλαβής και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητα για την παραλαβή του δέματος.

12. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από σύμβαση πώλησης εκτείνεται σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες,  από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση, με την συσκευασία του και χωρίς φθορές.

Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής δικαιούται την πλήρη επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος, ωστόσο θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος. Εάν ο πελάτης/καταναλωτής επιλέξει να επιστρέψει το προϊόν χρησιμοποιώντας την ΕΛΤΑ courier τότε θα μπορεί να κάνει χρήση των παραπάνω προνομιακών τιμών, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας το γνωστοποιήσει ταυτόχρονα με την υπαναχώρησή του από την αγορά του προϊόντος.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο πελάτης έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει και αποστείλει ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα.

Το τίμημα του προϊόντος που επιστρέφεται από τον καταναλωτή θα επιστρέφεται ακέραιο σε αυτόν εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η επιστροφή του τιμήματος γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εξόφληση, εκτός από την περίπτωση της αντικαταβολής. Στην περίπτωση της αντικαταβολής η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον πελάτη το αντίτιμο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι καταναλωτές μπορούν να προμηθεύονται το τυποποιημένο έντυπο για την υπαναχώρηση, το οποίο θα μπορούν (χωρίς να είναι υποχρεωμένοι) να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που θελήσουν να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση.

13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Για κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εκπλήρωση της παραγγελίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα του διαδικτυακού τόπου, έχει το δικαίωμα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εμφάνιση του προβλήματος να υποβάλει παράπονο στην επιχείρηση.

Το παράπονο του καταναλωτή θα εξετασθεί άμεσα και η απάντηση θα του σταλεί από την επιχείρηση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του,  στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Κατά την εξέταση του παραπόνου η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη για τη διευκρίνιση των περιστάσεων που δημιούργησαν το καταγγελλόμενο πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να διευκολύνει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες για την διευθέτηση του ζητήματος.

Για κάθε περίπτωση που αφορά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο καταναλωτής, αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, έχει υποχρέωση να ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής παραπόνου πριν τυχόν επιλέξει την κίνηση νομικών διαδικασιών.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.sugarpod.gr, ούτε επίσης για τον προορισμό της χρήσης τους ή τυχόν πραγματικά ή/και ελαττώματά τους.

Κατά συνέπεια η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Η επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την έννοια του ελληνικού αστικού κώδικα, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες που επιχειρούν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του καταστήματος και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Επίσης η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντος που είναι προϊόν εγκλήματος, σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη του σώματος ή της υγείας από τη χρήση προϊόντος ή τέλος σε περίπτωση πρόκλησης οιασδήποτε ζημίας από τη χρήση προϊόντος που διατέθηκε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sugarpod.gr ή από την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης του προϊόντος οι καταναλωτές, χρήστες καθώς και οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην επιχείρηση ότι αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει για όποια ζημία τους, χρηματική ή μη.

Ειδικότερα σε περίπτωση που ο δημιουργός, μετά την κατάρτιση της πώλησης, τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή λύσης και εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης με αποτέλεσμα την αδυναμία παράδοσης του προϊόντος, το www ουδεμία υποχρέωση έχει έναντι αυτού του καταναλωτή.

Τέλος ουδεμία ευθύνη φέρει το www.sugarpod.gr σε περίπτωση που τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν φτάσουν στον καταναλωτή σε άρτια κατάσταση καθώς και σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή που είχε δώσει ο Δημιουργός για αυτά.

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από το www.sugarpod.gr,  συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων και παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, που δεν ανήκουν στους δημιουργούς τους, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις τους ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, ηλεκτρονική λήψη (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας  ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου που παρατίθεται στο «SUGARPOD».  Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτή καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος ή ιδέας κλπ. δημιουργού ή άλλο τρίτου, που φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο του  ηλεκτρονικού καταστήματος www.sugarpod.gr ή αναδημοσίευσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας, είτε εντός της δικτυακής τοποθεσίας είτε εκτός, η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου SUGARPOD ανήκει στην επιχείρηση.

Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή Τοποθεσία, είτε αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα είτε όχι, ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

16. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.sugarpod.gr είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών.

Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του δημιουργού, του καταναλωτή, του χρήστη και του επισκέπτη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.sugarpod.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον διαδικτυακό της τόπο (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στο www.sugarpod.gr θα πρέπει να διαβιβάζεται στους φορείς του, δεδομένου ότι η επιχείρηση δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

17. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

17.1 Όπου ο διαδικτυακός τόπος του www.sugarpod.gr περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία.

Η επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το www.sugarpod.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιoνδήποτε άλλο τρόπο.

17.3 Η επιχείρηση δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από τους επισκέπτη/χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

18.1. Σε περίπτωση που το www.sugarpod.gr λάβει ειδοποίηση ή διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο κάποιου ηλεκτρονικού υποκαταστήματος θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, είναι παράνομο, ανήθικο ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση στην απενεργοποίηση του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή δημοσίευση. Το ίδιο δικαίωμα έχει στις ανωτέρω περιπτώσεις και αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία προσωπικών λογαριασμών των χρηστών του στο blog που διατηρεί. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι δημιουργοί και οι επισκέπτες/χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές σελίδες των υποκαταστημάτων τους και στο blog αντιστοίχως.

18.2.Το www.sugarpod.gr συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική του σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Ο επισκέπτης/χρήστης για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το www.sugarpod.gr στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχούς Όρους Χρήσης αυτών.

 19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στον ιστότοπο www.sugarpod.gr.

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο διαφωνίας μεταξύ του χρήστη και της επιχείρησης εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, μεταξύ χρήστη και επιχείρησης, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την επιχείρηση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στο χρήστη και την επιχείρηση.

Αυθεντικό κείμενο των παρόντων όρων χρήση είναι το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην ιστοσελίδα παρέχεται και μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων στην ερμηνεία, ακολουθείται η εκδοχή του κειμένου στην ελληνική.

Sugarpod

Sugarpod